Best Western Rewards Customer Service

Vui lòng liên hệ với một trong những Đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại quốc gia cư trú của bạn.

United States

ĐIỆN THOẠI
FAX
800 237 8483
1 623 780 6988

Australia

ĐIỆN THOẠI
FAX
1300 728 052
61 2 9955 9555

Austria

ĐIỆN THOẠI
FAX
0800 295 194
39 02 29013057

Cyprus

ĐIỆN THOẠI
FAX
800-911-66
39 02 29013057

Czech Republic

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
800 900 581
39 02 29013057

Fiji

ĐIỆN THOẠI
FAX
(+61 2) 9555 2453

Finland

ĐIỆN THOẠI
FAX
08001-2010
39 02 29 01 30 57

Germany

ĐIỆN THOẠI
FAX
800-21-25-888
39 02 29013057

Greece

ĐIỆN THOẠI
FAX
800-441-414-60
39 02 29013057

Ireland

ĐIỆN THOẠI
FAX
800-709-101
39 02 29 01 30 57

Israel

ĐIỆN THOẠI
FAX
1-80-945-2041
39 02 29013057

The Netherlands

ĐIỆN THOẠI
FAX
800-022-14-55
39 02 29013057

New Zealand

ĐIỆN THOẠI
FAX
0800 700 499

Portugal

ĐIỆN THOẠI
FAX
800-839-361
39 02 29013057

Slovakia

ĐIỆN THOẠI
FAX
080 004 673
39 02 29013057

Spain

ĐIỆN THOẠI
FAX
900-993-900
39 02 29013057

Sweden

ĐIỆN THOẠI
FAX
020-792 752
39 02 29013057

Thailand

ĐIỆN THOẠI
FAX
66-2-656-1260
66 2 656 1252

United Kingdom

ĐIỆN THOẠI
FAX
44-1904-695444
39 02 29013057
 

Canada

ĐIỆN THOẠI(SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
800-237-8483
1-623-780-6988

Belgium

ĐIỆN THOẠI
FAX
0 800 1 6776
(39-02) 2901-3057

Denmark

ĐIỆN THOẠI
FAX
800 109 88
39 02 29 01 30 57

France

ĐIỆN THOẠI
FAX
0800 90 44 90
39 02 29013057

Hungary

ĐIỆN THOẠI (SỐ MIỄN PHÍ)
FAX
 

Italy

ĐIỆN THOẠI
FAX
800-820-080
39 02 29013057

Norway

ĐIỆN THOẠI
FAX
800-11-624
39 02 29013057

Servia

ĐIỆN THOẠI
FAX
0800 19 009
39 02 29013057

Switzerland

ĐIỆN THOẠI
FAX
0800-55-23-44
39 02 29013057

Menu

 Vietnamese
Menu