• Trang chủ
 • Tuyên bố về Chính sách nhân quyền của BWH Hotel Group

Tuyên bố về Chính sách nhân quyền của BWH Hotel Group

BWH Hotel Group tin rằng các hoạt động kinh doanh có đạo đức là yếu tố quan trọng để xây dựng lòng tin và lòng trung thành dẫn đến thành công lâu dài. Tầm nhìn của BWH Hotel Group là truyền cảm hứng du lịch thông qua những trải nghiệm độc đáo. Mang tinh thần chính trực và trung thực, chúng tôi nỗ lực cung cấp dịch vụ cao cấp nhất cho các khách sạn của chúng tôi cũng như cho khách đến với khách sạn để lòng trung thành với thương hiệu tiếp tục phát triển. Để đạt được tầm nhìn này, BWH Hotel Group đã thông qua các giá trị cốt lõi quy định rằng chúng tôi cần: 

 • Hành động theo tinh thần trung thực và chính trực.
 • Vươn tầm xuất sắc.
 • Có trách nhiệm.
 • Tiến hành hoạt động kinh doanh một cách công bằng.
 • Cung cấp môi trường an toàn và lành mạnh cho khách và cộng sự.
 • Đối xử với mọi người bằng thái độ đúng đắn và sự tôn trọng.
 • Tuân thủ mọi đạo luật.
 • Làm việc vì lợi ích của cộng đồng toàn cầu của chúng tôi.
 • Ủng hộ nhân quyền.
 • Có trách nhiệm với môi trường.

Dựa theo những giá trị cốt lõi này, BWH Hotel Group công nhận và tôn trọng các tiêu chuẩn trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, đồng thời nỗ lực tiến hành hoạt động kinh doanh theo cách phù hợp với các quyền cơ bản của con người. Các giá trị cốt lõi, hoạt động, văn hóa và lịch sử của BWH Hotel Group thể hiện cam kết về hoạt động kinh doanh có đạo đức và tư cách công dân phù hợp của doanh nghiệp. 

Ngoài ra, các khách sạn của BWH Hotel Group có nghĩa vụ (theo hợp đồng) tuân thủ tất cả các luật hiện hành và các tiêu chuẩn của BWH Hotel Group.

Bảo vệ quyền của nhân viên

BWH Hotel Group cam kết bảo vệ quyền của nhân viên và hướng đến mục tiêu cung cấp một nơi làm việc an toàn và lành mạnh. 

BWH Hotel Group ủng hộ việc loại bỏ tất cả các hình thức lao động cưỡng bức, ràng buộc hoặc bắt buộc. BWH Hotel Group ủng hộ việc loại bỏ sự phân biệt đối xử trong tuyển dụng, đồng thời thúc đẩy và đón nhận sự đa dạng trong tất cả các khía cạnh hoạt động của tập đoàn. BWH Hotel Group đưa ra các quyết định liên quan đến tuyển dụng dựa trên trình độ chuyên môn của cá nhân và khả năng thực hiện các yêu cầu công việc, không phân biệt chủng tộc (bao gồm cấu trúc tóc và kiểu tóc liên quan đến chủng tộc), màu da, tôn giáo, tín ngưỡng tôn giáo (bao gồm trang phục tôn giáo và cách chải chuốt), nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, ngoại kiều hoặc tình trạng công dân, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, giới, bản dạng giới hoặc cách thể hiện giới, giới tính, xu hướng tính dục, tình trạng mang thai, thông tin di truyền, lực lượng đồng phục hoặc tình trạng cựu chiến binh, tình trạng hôn nhân hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác được bảo vệ bởi luật hiện hành của liên bang, tiểu bang, tỉnh hoặc địa phương.

Bảo vệ quyền trẻ em

BWH Hotel Group lên án mọi hình thức bóc lột trẻ em. BWH Hotel Group không tuyển dụng lao động trẻ em và ủng hộ việc loại bỏ tình trạng bóc lột lao động trẻ em cũng như tán thành luật pháp được ban hành để ngăn chặn và trừng phạt tội phạm bóc lột tình dục trẻ em. BWH Hotel Group sẽ cố gắng nâng cao nhận thức về tình trạng bóc lột đó, chẳng hạn như thông qua sự hợp tác liên tục với World Vision, một tổ chức cam kết chống lại hành vi bóc lột trẻ em. Đồng thời, tập đoàn sẽ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để giải quyết mọi trường hợp bóc lột mà BWH Hotel Group biết được. 

BWH Hotel Group tôn trọng các quyền cơ bản của con người và cam kết liên tục đối thoại về các nguyên tắc được trình bày trong tuyên bố này khi chúng tôi thực hiện tầm nhìn và các giá trị cốt lõi của mình. 

Menu

 Vietnamese
Menu